Kişisel Verilerin Korunması

Zİya Mağazacılık Derİ ve Tekstİl San. Tİc. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu metin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatına sahip olan ZİYA MAĞAZACILIK DERİ VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. nin kişisel verileri işlenen ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir.

 

1.       VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Zİya Mağazacılık Derİ ve Tekstİl San. Tİc. A.Ş. (“ZİYA”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz ZİYA tarafından, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda açıklanan Amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

 

 • ZİYA’nın ve ZİYA ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • ZİYA tarafından ve/veya ZİYA nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,
 • ZİYA tarafından ve/veya ZİYA nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • ZİYA tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • ZİYA’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası.

 

3.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, ZİYA tarafından yukarıda sayılan Amaçlar dahilinde ZİYA’nın tedarikçilerine, iş ortaklarına, kanunen yetkili kurumlara aktarılabilecektir.

 

4.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz ZİYA tarafından KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda sayılan Amaçlar kapsamında ve elektronik ve/veya fiziki ortamda e-posta, kısa mesaj, telefon, ZİYA internet sitesi, ZİYA tarafından işletilen mağazalar, posta, elden teslim yöntemleri ile toplanacaktır.

 

5.       KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” konulu olarak ve ad, soyad, T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, bildirime esas eposta adresi, telefon ve faks numarası bilgileriniz ile birlikte, yazılı olarak “Esenkent Mah. Özmen Sk. No: 11 Maltepe İstanbul” adresine kimliğinizi tevsik eden bir belge ile şahsen başvurarak veya iadeli taahhütlü mektup ya da noter vasıtasıyla tebligat ile bize ulaştırabilirsiniz. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 Taleplerinizin gereğinin yasal azami süreler içinde yerine getirileceğini (bilgilerin silinmesi veya yok edilmesi istendiğinde, aynı amacı sağlamak üzere kişiliğiniz belirlenebilir olmayacak şekilde anonimleştirilebileceğini) yahut hukuki gerekçesi tarafınıza açıklanarak kabul edilmeyebileceğini, bu takdirde kanuni mercilere başvurabileceğinizi, kanunen yapılması mümkün veya yükümlü olunan kişisel veri işlenmelerinin ise her halükarda gerekli/yükümlü olunan süre boyunca devam edeceğini bilgilerinize sunarız.

 

YUKARI GERİ DÖN